ad1.jpg
Entendemos a atención á diversidade como o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.Nesta páxina atoparedes toda información do DO que necesitamos para poder atender á diversidade do noso alumnado.


Plan de Atención á Diversidade que forma parte do noso Proxecto Educativo.

Adaptación Curricular
Este documento vendría a ser una plantilla que venimos utilizando a la hora de planificar una adaptación curricular con una grado muy elevado de significatividade.
Todos los documentos de esta sección podrás descargarlos en formato Microsoft word para que puedas editarlos a tu gusto.
  1. Introducción sobre elaboración de adaptaciones curriculares.
  2. Guía para la elaboración de adaptaciones curriculares.
  3. Modelo de Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC).
  4. Programación de aula para cada trimestre.
Programaciones para ACIs
Registros de evaluaciónReforzo Educativo


Programa de Reforzo nas áreas instrumentais (con atribución horaria 1º e 2º de ESO).
  • Promoción de 6º por IL, repetidores de 1º, Promoción a 2º sin superar (LC., LG, Mat),repetidores de 2º.
  • Programa baseado nos mínimos das áreas instrumentais básicas
  • Quedan Exentos da 2ª lingua estranxeira (artigo 5º.f) da orde de 6 de setembro de 2007, pola que se desenvolve a implantación da ESO (DOG 12/09/07 e DOG 24/09/07)
  • DD, establecen o procedemento nas súas programacións para a cualificación de materias pendentes.
  • Imparten os DD (LG, LC, Inglés, Francés, Latín, ou Grego, mat, fis-quí, bilolx, e tecnoloxía)


Plan específico personalizado (repetidores).


Recuperación de pendentes.


Informe de seguimento das medidas de atención á diversidade.


Lexislación e p