1.jpg
CONVIVENCIA : ASAMBLEA DE CLASE

Proceso de elección dos delegados ou delegadas de Grupo

Acta de elección de delegados e delegadas

Reunión con madres y padres INICIO DE CURSO. GuiónElección de delegados de NAIS E PAIS. QuE di aO o noso Proxecto Educativo?


PREPARAMOS OS EXAMES


ACTIVIDADES TITORÍAACTITUDES, VALORES E NORMAS PARA CONVIVIR MELLOR
Os obxectivos destas titorías iniciais son os seguintes:
- Sensibilizar sobre valores e actitudes que favorecen a convivencia e o bo clima de clase (empatía, solidariedade, axuda muda...) por medio de vídeos que motiven e esperten o interese dos e das adolescentes.
- Elaborar no grupo-clase "Propósitos e Normas" para a mellora da convivencia no grupo e para favorecer unhas relacións de respecto e cooperación na clase. Os propósitos son desexos dun comportamento amable e solidario no grupo que favoreza un clima positivo. As normas regularán a convivencia e establecerán as consecuencias que poida ter unha conduta incívica ou de abuso entre compañeiros e compañeiras (insultos, alcumes, agresións, vexacións, intimidacións, ameazas, etc.).
- Poñer en funcionamento a ASEMBLEA DE CLASE como espazo para a revisión das relacións de convivencia e para a resolución construtiva dos conflitos no grupo. Terá lugar, polo menos, unha vez ao mes.

VÍDEOS PARA SENSIBILIZAR:
¿QUÉ ES LA EMPATÍA?

EJEMPLO DE EMPATÍA

SOLIDARIEDADE
LA CADENA DE LA EMPATÍA

TARTAMUDEZ-EMPATÍA

ACTITUDES Y VALORES PARA CONVIVIR MEJOR: CAMPAÑA DE BUENOS TRATOS EN EL INSTITUTO - 1º ESO

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Dous proxectos interesantes, que o profesorado titor tería que coñecer, para a mellora da convivencia e para a prevención e intervención sobre situacións de acoso escolar.

Proxecto Sheffield: "Non" sufrades "en silencio". Inglaterra.

Proxecto KiVa. Un programa contra o acoso no ámbito escolar (páxinas 26-27-28). Finlandia.


TÉCNICAS DE ESTUDOCONDICIONES PARA O ESTUDO (2 MINUTOS) COM FACER RESUMES (2 MINUTOS 10SEG)

COMO FACER ESQUEMA (1 MINUTO 50 SEGUNDOS) REGRAS MNEMOTÉCNICAS (3 MINUTOS)


técnicas_de_estudio.jpg


NUEVO

TÉCNICAS DE ESTUDO (
blog que aborda en profundidade as técnicas de estudo que debe dominar un estudante para poder afrontar con éxito o seu traballo académico e incluso diría que profesional.
Tamén é importante indicar que este blog quedou sen actividade en outubro de 2010, pero a información que nos ofrece aborda con amplitude a información que podemos manexar desde o departamento, podendo facela extensiva ao noso alumnado e ás familias.

Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it
Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it


Blog de axuda ao estudo para alumnos/as de ESO e Bacharelato (e un repasiño de primaria) de Mábel Villaescusa


HABILIDADES SOCIAIS- CONVIVENCIA


PREVENCIÓN DROGAS


PROGRAMA "A NON FUMAR, APUNTOME!":

Interesante Programa de promoción da saúde da Junta de Andalucía A no fumar me apunto! , para realizar varias sesións na hora de titoría lectiva de 1º de ESO.
A no fumar, ¡me apunto!, é un programa de prevención do tabaquismo no ámbito educativo. O programa constitúe unha das estratexias de prevención para xóvenes no Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía.Actualmente, na nosa sociedade, a adolescencia é una etapa especialmente vulnerable ao inicio do consumo de tabaco, de feito, ao final desta etapa a maior parte dos rapazes/as probaron esta sustancia e un porcentaxe alto, especialmente as rapazas, consideranse fumadoras.Na web Mi vida sin ti, hai innumerables recursos sobre o tabaco. Vía: Blog Ética y ciudadanía.- OS PERIGOS DO TABACO: PINCHA AQUÍ ou fai a descarga do documento- SIMPLEMENTE NON: PINCHA AQUÍ ou fai a descarga do documento
ADOLESCENTES SEN TÁBACO

Materiales didácticos:

Fichas de trabajo en casa:

RECURSOS WEB:
No seguinte enlace tedes as sesións de traballo que presenta o programa e as guías didácticas e materiais para cada un dos cursos da ESO.
Neste enlace deixovos artículos e noticias aparecidas en prensa en torno ao tábaco e a prevención do tabaquismo.

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES A CLINTONERA


DO DO (IES SANTA EULALIA)1º TRIMESTREMANUAIS DE TITORÍA


libros_pastora.jpgORIENTAMUR: Actividades 1º ESO (Secuenciadas por trimestre)


  • Programa de educación cívico-tributaria
A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA TITORÍA

ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
external image 1eso.jpg

external image 2eso.jpg

external image 3eso.jpg


external image 4eso.jpg


Programa Acción Tutorial
Programa Acción TutorialPrograma de actividades para la Tutoría lectiva (pincha sobre la imagen).
Es un programa completo para todo el curso, desde 1º hasta 4º ESO.

external image cubierta.jpg?w=103&h=150

GUÍA DEL TUTOR DE SECUNDARIA

La tutoría es un elemento esencial de la función docente. En la educación secundaria, la acción tutorial contribuye a la educación integral del alumnado desde el apoyo al profesorado para el ejercicio de su función tutorial, ofreciéndole instrumentos para la intervención con el grupo de alumnos, las familias y el equipo docente.
Las funciones del tutor son amplias y complejas: programa y planifica, toma decisiones, coordina, detecta y valora necesidades, deriva, informa y comunica, ayuda, aconseja y orienta, evalúa, etc. Estas funciones se multiplican debido a la diversidad de cada uno de los alumnos que conforman el grupo-clase.
Por ello, el departamento de orientación de los centros de secundaria es el equipo encargado de asesorar a los tutores, proporcionándoles recursos y técnicas para poder desarrollar de forma adecuada esta multitud de actuaciones y funciones. A la vez, debe asegurar la coordinación de las acciones entre los distintos tutores, planificando con ellos programas de intervención globales en el centro con los alumnos y sus familias.
Con esta publicación, Guía del Tutor de Secundaria, se desea ofrecer una herramienta que ayuda a planificar, facilitar y mejorar la función tutorial del profesorado de secundaria, así como permitir determinados procesos conjuntos de trabajo, potenciando la adecuada coordinación entre tutores, profesores y padres. Esta Guía le permite al tutor la planificación, registro y seguimiento de su acción tutorial.
Puedes descargarla pinchando aquí: Guía del tutor de Secundaria


external image images.jpg?w=105&h=150

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA

Publicación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Contiene un cuaderno para cada uno de los niveles de la ESO. Puedes descargar cada cuaderno en la pestaña del curso correspondiente.


external image trastornos-alimentarios.jpg?w=120&h=118TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO (GUÍA DE RECURSOS PARA DOCENTES)

Los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) son alteraciones psicológicas graves, cuya incidencia está aumentando de forma paradójica en una sociedad de sobreabundancia pero que a la vez rinde un excesivo culto al cuerpo e impone la delgadez como ideal de éxito y de belleza.

Son muchos los docentes y orientadores que ante un alumno con un TCA no saben donde acudir ni como comportarse y sin embargo de la detección precoz y del inicio temprano del tratamiento depende, en buena

medida, la cura de estos trastornos. Por ello, en esta guía, se exponen las características y síntomas propios de

la anorexia y la bulimia. Está editada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que los recursos públicos a los que se aluden son de esta Comunidad.
Puedes descargar la Guía desde aquí: Anorexia. Guía para docentes.external image ni-ogros-ni-princesas.jpg?w=150&h=150

Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO.

Escrita por un equipo de profesoras y publicada por el Instituto Asturiano de la Mujer, a lo largo de esta guía se destacan tres aspectos importantes en la formación de la afectividad y la sexualidad: la autoestima, la igualdad entre chicas y chicos y la igualdad entre las diferentes orientaciones sexuales.
Se dedican sesiones específicas y los tres elementos deben estar presentes a lo largo de todo el desarrollo del programa.
El programa plantea propuestas desde 1º a 4º de ESO.

Guía completa para toda la Etapa ESO


external image educacic3b3n-afectivo-sexual-adolescencia.jpg?w=165&h=305

Educación afectivo-sexual. Adolescencia y Violencia de Género.

En estas páginas el Instituto Asturiano de la Mujer propone una Unidad Didáctica de Educación Afectivo Sexual para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Este programa pretende, entre muchos de sus objetivos, ahondar en el conocimiento de la realidad afectivo sexual de la población más joven en un momento en el que su desarrollo personal está tan claramente marcado por el conocimiento de su cuerpo y de su sexualidad.
Descargar aquí el ProgramaAprendamos a compartir. Guía didáctica de Educación No sexista.external image aprendamos-a-compartir.jpg?w=106&h=150

Lograr que la escuela contribuya a la igualdad de oportunidades, a eliminar y prevenir la aparición

de discriminaciones por razón de sexo conlleva aplicar conocimientos y estrategias que muchas y muchos profesionales van adquiriendo a través de su formación continua. Con el objetivo de contribuir a este proceso de incorporar nuevas perspectivas se ha incluido esta selección de herramientas, libros y videos.


Descargar la Guía Didáctica


external image como-educar-las-emociones.jpg?w=150&h=150

¿Cómo educar las emociones? La Inteligencia Emocional en la Infancia y la Adolescencia.

Acceso al documento original


Altas Capacidades
Altas Capacidades

El alumnado con altas capacidades intelectuales presenta características diferenciales asociadas a sus capacidades personales, su ritmo su motivación y grado de compromiso con las tareas, sus intereses o su creatividad. Su atención educativa debe realizarse en el marco educativo ordinario, y no sólo debe orientarse a la estimulación de su desarrollo cognitivo, sino que también debe contemplar un desarrollo equilibrado de sus capacidades emocionales y sociales.Con objeto de impulsar una respuesta educativa ajustada a las necesidades de estos alumnos y alumnas, la Junta de Andalucía presenta a la comunidad educativa esta publicación, enmarcada dentro de la colección “Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.Descargar el libro


Cuaderno de Orientación
Cuaderno de Orientación

Edición 2013-14 del Cuaderno de Orientación para 4º ESO y 2º Bachillerato elaborado por los orientadores de la provincia de Cádiz. Un excelente trabajo dirigido a los tutores, orientadores y alumnos.Cuaderno de Orientación PDFVersión digital en formato libro
Guía Asandis
Guía Asandis
Publicación de la Asociación Andaluza de Dislexia (ASANDIS) donde se conceptualiza el concepto de dislexia, abordando su identificación, diagnóstico y tratamiento, en los niveles de Primaria y Secundaria. Muy útil para profesores y padres.Descargar la Guía

Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de aprendizaje: DISLEXIA


Publicación de la Junta de Andalucía. Os podéis descargar el Manual directamente de la web de la junta pinchando en esteENLACE

EJERCICIOS DE AUTOCONOCIMIENTO


Share this:


Me gusta:Deja un comentario