Recordade que, según a Orde de 10 de agosto de 2007, pola que se establece a ordenación da Avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de ESO, as sesións de avaliación son as reunións do equipo docente, coordinada pola titora ou o titor, co obxectivo de intercambiar información e adoitar decisións sobre o proceso de aprendizaxe de todo o alumnado. Levaránse a cabo 5 sesións, 2 de preavaliación no 1º e 2º trimestre e 3 de avaliación trimestral ademais da sesión de avaliación inicial e a de final de setembro de avaliación extraordinaria.A sesión debe ter dúas partes imprescindibles: o análise e a toma de decisións.
É convinte seguir un guión previamente establecido. As pautas a seguir serían as seguintes:

  • Informe do titor ou titora sobre certos aspectos interesantes: opinión do grupo-clase, entrevistas realizadas, compromisos pedagóxicos, e novidades xurdidas con respecto á problemática individual ou grupal dos alumnos/as.

  • Informe do orientador ou orientadora sobre necesidades educativas especiais.

  • Informe do profesor ou profesora de Pedagoxía Terapéutica.

  • Informe dos profesores/as sobre as dificultades dos alumnos/as en materia de disciplina e académicas.

  • Toma de decisións.

O titor ou titora ten a responsabilidade de dirixir a sesión, e polo tanto, del ou dela depende, en gran parte, que a sesión sexa fructífera. Para iso hai que ter unha boa dósis de diplomacia, pero acompañada firmeza e seguridade, para que se respeten os turnos de palabra, e o equipo educativo ciñase ao guión.
Unha vez que se haxan tocado todos os puntos anteriores, pódese falar do alumnos/as dos que non se falou ao longo da sesión, para que de todos os alumnos/as fagase algunha aportación.

Estes son algúns dos documentos que podemos traballar para preparar a sesión de avalación.


AVALIACIÓN INICIAL: Ficha do titor para realizar o informe de cara á avaliación inicial do seu grupo.

...........................................................................................................................
1º AVALIACIÓN:
Ficha de auto-Avaliación dos alumnos e alumnas, nela valoran o seu traballo, se tiveron problemas en certas materias e de qué tipo.

Documento resumen da 1ª avaliación.


REFLEXIONANDO SOBRE A 1ª AVALIACIÓN (novo)
2º AVALIACIÓN:
Ficha de auto-Avaliación dos alumnos e alumnas, nela valoran o seu traballo, se tiveron problemas en certas materias e de qué tipo.

Documento resumen da 2ª avaliación.


3º AVALIACIÓN

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

ACTA DAS AVALIACIÓNS


RESUME ORDE DE AVALIACIÓN